منشور اخلاقی کارکنان سازمان

 

  • تلاش برای تحقق اهداف و چشم‌انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق انجام صحیح و به موقع ماموریت محوله به سازمان
  • خدمت صادقانه به کودکان ونوجوانان با کیفیت بهتر، روش‌های مناسب‌تر و وفاداری به قانون
  • اعتماد به مراجعان، مخاطبان و تلاش برای جلب مشارکت فکری آنان برای ارتقاء کیفیت ارائه خدمت به کودکان ونوجوانان
  • ارزش گذاری به وقت خود، مخاطبین و برنامه‌ریزی برای انجام به موقع امور و پرهیز از تاخیر
  • تلاش برای پیشرفت فردی و سازمانی با رعایت اصول اخلاقی
  • برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد تعادل بین زندگی فردی و وظایف شغلی
  • پرهیز از اسراف و رعایت صرفه و صلاح سازمانی و بهره برداری مطلوب از اموال و امکانات در اختیار
  • تلاش برای ارتقاء بهره وری سازمانی با رعایت وجدان کاری، نظم و انضباط اجتماعی
  • افزایش نشاط در محیط کار با رعایت ظاهر آراسته و سفارشات دینی در بهداشت فردی و اجتماعی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت